petejghea.ro trafic.ro

Termeni si conditii

Top categorii

 • Pescuit
 • Imbracaminte femei
 • Componente
 • Echipamente si costume sportive
 • Vanatoare
 • Incaltaminte femei
 • Piese si Accesorii Auto
 • Cosmetica
 • Incaltaminte barbati
 • Parfumuri
 • Curs valutar BNR
  Moneda referinta RON 
  15-12-2017
  CHF 3.9729
  EUR 4.6346
  GBP 5.2711
  USD 3.9285

  Parteneri WEB


  Antiperspirant Odaban

   

  TERMENI ?I CONDI?II

  de folosire a serviciilor site-ului www.petejghea.ro

  No?iuni introductive

  Site-ul www.petejghea.ro este un mediu virtual de vânz?ri/licita?ii on-line de orice bunuri ?i/sau servicii care nu intr? sub inciden?a legilor în vigoare din România.

  În acest spa?iu virtual, pot participa persoane fizice ?i juridice care doresc s? vând?, închirieze, presteze, respectiv s? cumpere anumite bunuri ?i servicii noi sau second-hand.

  Singura obliga?ie a participan?ilor acestor tranzac?ii virtuale este, pe lâng? respectarea legisla?iei în vigoare din România, buna credin??.

  Nici vânz?torii ?i nici cump?r?torii NU VOR AVEA NICI UN FEL DE OBLIGA?IE FINANCIAR? fa?? de administratorii acestui site.

  Tranzac?iile vor avea loc f?r? a se percepe vreo tax? sau comision, indiferent dac? bunurile/serviciile postate spre vânzare au fost comercializate sau nu.

  Fiecare participant poate vinde/cump?ra un num?r nelimitat de produse, f?r? a se obliga financiar, în niciun fel, fa?? de organizatori.

  Acest mod de vânzare/licita?ie pe Internet este un serviciu oferit de c?tre noi în mod gratuit, construit pe o platform? software prin intermediul c?reia to?i cei care au acces la acest serviciu (daca au acceptat prezentul acord) pot vinde sau cump?ra diferite produse sau servicii, în conformitate cu termenii ?i condi?iile stipulate.

  Serviciile noastre pot fi utilizate de orice persoan? fizic? sau juridic? cu capacitatea juridic? de a încheia un contract.

  Termenul de "licita?ie pe Internet" nu trebuie interpretat în sensul termenilor juridici "ofert?" sau "licita?ie", fiind o no?iune descriptiv? a activit??ii acestui mediu virtual, administratorii acestui site neavând obliga?ia de a fi intermediari sau comisionari, neexistând niciun fel de obliga?ii contractuale fa?? de acele persoane fizice sau juridice care doresc s? comercializeze diverse articole. Acest site nu realizeaz? opera?iuni de comer? ?i/sau de cump?rare prin intermediul acestor tranzac?ii.

  Administratorii acestui site nu vor avea control asupra calit??ii, cantit??ii, acurate?ii sau veridicit??ii produselor sau serviciilor postate spre comercializare în acest mediu. De asemenea, nu vor garanta încheierea unei tranzac?ii reale dintre un vânz?tor ?i un cumparator. Astfel, organizatorii acestui serviciu de licita?ie pe Internet nu vor asigura transferul de proprietate asupra unui bun sau serviciu în momentul încheierii unei licita?ii.

  Organizatorul (site-ul www.petejghea.ro) nu este implicat în nicio rela?ie juridic? preferen?ial? cu persoanele care negociaz? sau au încheiat o tranzac?ie de vânzare-cump?rare rezultat? ca urmare a utiliz?rii site-lui nostru, neputându-i-se imputa calitatea unor produse sau obliga?iile neonorate ale celor care vând/cump?r? produse sau servicii în acest spa?iu virtual. Organizatorul nu se oblig? s? verifice, urm?reasc? sau controleze produsele sau serviciile puse în vânzare în acest spa?iu, precum nici pe utilizatorii individuali ai licita?iei. Organizatorul nu poart? nicio r?spundere pentru articolele oferite spre vânzare la licita?ie.

  Organizatorul acestui serviciu de vânzare/licita?ie on-line are dreptul exclusiv ca, din proprie ini?iativ? ?i dup? criteriile sale proprii care nu pot fi cenzurate în niciun mod de c?tre ter?e persoane, la cererea autorit??ilor competente ale statului sau la cererea unei persoane care justific? un interes legitim, s? suspende sau restric?ioneze în orice alt mod toate ?i/sau orice informa?ii, comentarii, oferte de orice fel, inclusiv cele de participare la oricare din licita?iile organizate în acest loc, precum ?i orice alte date furnizate de oricare dintre utilizatorii site-ului nostru.

  Înregistrarea unui nou utilizator

  Dup? exprimarea acordului fa?? de termenii prezentului acord, orice persoan? trebuie s? treac? prin procedura de înregistrare, astfel: va completa un formular prin care se va autentifica ?i individualiza pentru ?i fa?? de ceilal?i participan?i la acesti serviciu prin alegerea un nume de utilizator ?i o parola care îi vor fi necesare pentru utilizarea serviciilor oferite în acest spa?iu virtual. Dup? ce a?i devenit unul dintre utilizatori, ave?i dreptul s? v? face?i cunoscute inten?iile de a vinde sau de a cump?ra produse sau servicii , ?i totodata ave?i dreptul de a trimite mesaje c?tre ceilal?i utilizatori în legatur? cu articolele vândute sau cump?rate.

  Persoanele al c?ror cont sau acces la serviciile noastre au fost suspendate, restrictionate, retrase sau interzise din orice motiv, precum ?i persoanele care au înc?lcat în orice mod prevederile stipulate aici, nu mai au dreptul de a utiliza serviciile noastre. În toate cazurile în care vom aprecia c? sunt îndeplinite neregulile mai sus men?ionate vom putea lua de îndat?, fara nicio notificare prealabil?, m?surile pe care le consider?m necesare pentru a interzice acestor persoane utilizarea serviciilor noastre, indiferent care sunt conturile utilizate de c?tre aceste persoane.

  Numele de utilizator, contul de utilizator ?i parola aferent? au caracter individual ?i netransmisibil.

  De asemenea, ne asum?m dreptul de a bloca definitiv, f?r? vreo notificare prealabil?, conturile care au un procentaj al aprecierilor pozitive mai mic de 85%. Datele folosite în aceste conturi nu vor mai putea fi utilizate la o alt? înregistrare în cadrul acestui site.

  Utilizarea acestui serviciu este gratuit? atât pentru vânzatori, cât ?i pentru cump?r?tori, nepercepându-se niciun fel de taxa sau comision pentru produsele puse în vânzare sau vândute.

  Toti utilizatorii au obliga?ia de a-?i respecta obliga?iile atât fa?? de Organizator cât ?i fa?? de ceilal?i participan?i la tranzac?ii (in cazul incheierii vreunei tranzactii de vanzare-cumparare).

  Vânz?torul

  Pentru a putea vinde în cadrul acestui site trebuie s? v? înregistra?i. Odat? parcurs? aceast? etap?, ve?i fi nevoit s? v? loga?i în sistem, dup? care ve?i putea pune în vânzare un anumit articol sau serviciu, completând un formular care apare facând click pe butonul "Vinde", care se g?se?te în partea dreapt? sus a ecranului.

  Ave?i dreptul de a scoate la vânzare sau licita?ie orice articol asupra c?ruia ave?i dreptul legal de a-l vinde, atâta timp cât sunt respectate regulile stipulate în sec?iunea Termenii si Condi?ii ?i cât timp produsele dvs. nu apar in Lista articolelor interzise spre comercializare.

  În momentul în care pune?i în vânzare un articol, v? asuma?i automat angajamentul ferm ?i legal de a-l vinde celui care a facut cea mai mare ofert?. Dac? a?i primit una sau mai multe oferte ce dep??esc pre?ul minim, sunte?i obligat s? incheia?i respectiva tranzac?ie.

  Ofertan?ii sau poten?ialii ofertan?i v? pot pune întreb?ri pe parcursul unei licita?ii. Nu ezita?i s? r?spunde?i acestora.

  Pute?i opri licita?ia mai devreme decât termenul declarat, când ave?i un motiv întemeiat, cum ar fi:
  1) a?i vândut deja articolul scos la vânzare printr-o alt? metod?;

  2) v-a?i hot?rât s? nu mai vinde?i articolul respectiv.

  3) articolul a fost deteriorat sau disp?rut.

   

  Urm?toarele articole sunt interzise spre punere în vânzare pe acest site:

  1.Orice articol care este interzis sau strict reglementat de lege. Aceste articole includ: arme de foc, muni?ie, artilerie, artificii sau dispozitive pirotehnice, otr?vuri, narcotice, steroizi sau alte substan?e aflate sub control, articole radioactive;
  2. Articole care pot fi de?inute numai de Guvern;
  3. Fiin?e umane sau p?r?i ale corpului uman;
  4. Bunuri furate;
  5. Bani, acte ?i ?tampile false;
  6. Ac?iuni, obliga?iuni, alte valori mobiliare cât ?i hârtii de valoare;
  7. Valut? (cu exceptia celor numismatice);
  8. Echipament electronic ?i alte dispozitive tehnice speciale, a c?ror vânzare sau posesie este ilegal? ori se afl? sub reglement?ri severe;
  9. Documente guvernamentale de identificare oficial? sau alte permise;
  10. Orice altfel de articol care încalc? legea sau morala.
  11. Articole poten?ial ilegale, ce pot fi în neconcordan?? cu anumite drepturi de autor, m?rci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectual?.

  Licita?iile indecente prin text ?i/sau imagine, licita?iile care furnizeaz? date de contact derizorii, licita?iile care sunt încadrate gre?it în categorii/subcategorii, precum ?i licita?iile - puse la vânzare de acela?i utilizator - care au exact acela?i titlu ?i con?inut vor fi ?terse automat f?r? preaviz.

  O licitatie trebuie s? aib? ca obiect comercializarea unui articol sau al unui serviciu concret, cu descrierea ?i pre?ul aferent acestuia.

  Informa?iile descriptive ale articolelor sau serviciilor oferite spre vânzare, precum ?i dialogul între poten?ialii comercian?i, purtat prin intermediul serviciilor acestui site, nu pot fi obscene, jignitoare, calomnioase ?i nici nu pot înc?lca intimitatea, onoarea ?i demnitatea uneia dintre p?r?i. Astfel de abateri pot aduce ?tergerea, temporar? sau definitiv?, a contului utilizatorului ce încalc? aceast? regul?.

  Descrierea articolului trebuie s? fie în concordan?? cu titlul acestuia ?i s? includ? caracteristicile esen?iale ale articolului care va fi vândut, precum ?i eventualele deterior?ri, disfunc?ionalit??i, sau alte defecte similare.

  Cump?r?torul

  Procesul de cump?rare sau licitare în cadrul acestui site este unul extrem de simplu:


  1. În primul rand trebuie s? ave?i un cont pe care s? v? înregistra?i pe www.petejghea.ro.

  2. Dup? ce v? autentifica?i pe site, c?uta?i sau naviga?i prin diversele categorii. Când g?si?i produsul dorit, pute?i face o oferta sau pute?i cump?ra produsul imediat, dac? acesta are un pre? de cump?rarea imediat?, f?r? s? mai a?tepta?i încheierea licita?iei.

  3. În cazul unui produs pus în vânzare prin sistem licita?ie, oferta dvs. va trebui s? fie mai mare decât oferta minim? existent? în acel moment. Dup? cump?rarea virtual?, sunte?i obligat s? cump?ra?i acel produs, plus eventualele cheltuieli de transport sau asigurare, pe care le ve?i stabili de comun acord cu vânz?torul, dac? ve?i fi câ?tig?torul acelei licitatii.

  4. Pân? la încheierea licita?iei, în cazul în care un alt utilizator va face o ofert? mai bun?, ve?i fi în?tiin?at prin e-mail. V? ve?i putea întoarce la pagina licita?iei pentru a introduce o oferta mai mare, supralicitând.

  5. Atunci când lici?atia se va termina ?i dvs. ave?i cea mai bun? ofert?, ve?i primi un e-mail de confirmare a câ?tig?rii licita?iei.

  6. Dup? încheierea procedurii virtuale, ve?i putea contacta vânz?torul pentru a stabili detaliile legate de plat?, transport sau modalit??i/taxe de expediere.

  Cump?r?torul are obliga?ia s? se asigure de natura, starea, calitatea, cantitatea sau func?ionalitatea produsului dorit a fi achizi?ionat. Acesta î?i poate clarifica eventualele nedumeriri cu vânz?torul respectivului articol, înainte de a înainta concret o ofert? acestuia. Informa?iile suplimentare pot fi cerute vânz?torului prin intermediul modulului de mesaje aferent acestui site.

  Cump?r?torul are obliga?ia de a cump?ra articolul pe care l-a ofertat, în cazul în care a câ?tigat licita?ia, ori a cump?rat pe loc un produs/serviciu cu pre? fix.

  Bunurile/serviciile puse pe tejgheaua virtual? a acestui site sunt proprietatea unor persoane fizice sau juridice. Datorit? acestui fapt, v? recomand?m s? studia?i cu aten?ie activitatea partenerului de tranzac?ie, prin verificarea num?rului de aprecieri ?i a comentariilor f?cute de partenerii vânzatorului/cump?r?torului pe pagina personal? a acestuia, pe care o pute?i vizualiza f?când un click pe numele folosit de acesta.

  Trata?i fiecare participant cu respectul cu care v? a?tepta?i s? fi?i tratat ?i dvs. Fi?i politicos când v? expune?i opiniile în leg?tur? cu un articol. Încerca?i s? rezolva?i cu calm ?i diploma?ie orice poten?ial? neîn?elegere.

  Dac? lua?i parte la o licita?ie, fi?i sigur c? a?i specificat pre?ul pe care sunte?i dispus s? îl oferi?i pentru acel produs/serviciu. Prin plasarea unei oferte pentru un articol, se subîntelege c? sunte?i de acord s?-l cump?ra?i.

  În cazul în care sunte?i câ?tig?torul unei licita?ii/vânz?ri cu pre? fix, ve?i primi un mesaj cu datele de contact ale celeilalte p?r?i a acestei tranzac?ii, dup? care ve?i încerca s? îl contacta?i pentru onora tranzac?ia.

  Organizatorul, afilia?ii sau subsidiarii s?i nu vor fi r?spunz?tori pentru niciun fel de daune interese, inclusiv daunele interese indirecte sau incidentale.

  Aprecierile

  Utilizatorii acestui serviciu au dreptul de a face comentarii pozitive sau negative referitoare la modul de ac?iune al celorlal?i utilizatori, inclusiv al persoanelor cu care au luat leg?tura în timpul utilizarii acestui sistem, sub forma de Aprecieri. Aprecierile vor ar?ta reputa?ia unui utilizator participant la activit??ile acestui site. Orice apreciere pozitiv? va crestere aprecierea general? general cu un punct, iar orice apreciere negativ? va mic?ora aprecierea general? cu un punct.

  Doar vânz?torul ?i câ?tig?torul î?i vor putea emite aprecierile pentru respectiva tranzac?ie încheiat?. Aprecierea general? a unui participant la tranzac?ii pe acest site va ap?rea lâng? numele de utilizator folosit de respectiva persoan?.

  V? rug?m ca aprecierile pe care le ve?i acorda partenerului dvs. de tranzac?ie s? fie corecte ?i s? exprime obiectiv natura respectivei tranzac?ii. NU întreprinde?i nicio ac?iune menit? s? denatureze sistemul de apreciere al unui utilizator.

  În func?ie de aprecierile pe care le are un utilizator, el poate fi perceput de c?tre un poten?ial partener de tranzac?ie, ca fiind o persoan? de încredere sau nu.

  Dispozi?ii finale

  Informatiile dvs. partiale sau totale, directe sau indirecte: nu trebuie s? fie false, inexacte sau voit în?el?toare; nu trebuie sa fie frauduloase, ofensatoare sau s? implice vânzarea unor produse contraf?cute sau furate; nu trebuie s? aduca prejudicii niciunei ter?e p?r?i sau dreptului acesteia de autor, de marc? comercial?, licen??, secret comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate ori drepturi la intimitate; nu trebuie s? încalce nicio norm? de drept a statului român în vigoare; nu trebuie s? fie def?im?toare, ofensatoare, calomniatoare, amenin??toare sau h?r?uitoare din punct de vedere legal; nu trebuie s? instige la infrac?iuni;- nu trebuie sa fie obscene sau de natur? pornografic?; nu trebuie s? con?in? viru?i sau alte subrutine de programare ale computerului care inten?ioneaz? s? d?uneze, s? interfereze în mod defectuos, s? intercepteze sau s? exproprieze orice sistem, date sau informa?ii personale; nu trebuie s? cauzeze probleme de nicio natur? site-ului www.petejghea.ro sau serviciilor adiacente acestuia.

  Pentru a putea folosi informa?iile furnizate de c?tre dumneavoastr?, astfel încât s? nu înc?lc?m niciun drept pe care l-a?i avea asupra informa?iei, dumneavoastr? sunte?i de acord s? ne acorda?i posibilitatea de a ne exersa dreptul de autor ?i drepturile de publicitate. Aceste drepturi sunt non-exclusive, perpetue ?i valabile oriunde în lume. Totodat? avem dreptul de a ceda aceste drepturi unei ter?e p?rti. Aceste drepturi sunt acordate pentru utilizarea informa?iilor pe orice suport, în formula “asa cum sunt” ?i pentru apari?ie ulterioar?. Prin aceasta, noi vom fi de acord s? folosim informa?iile oferite de c?tre dumneavoastr? strict în concordan?? cu condi?iile stipulate în Politica de Confiden?ialitate de pe Licita?ia în Internet.

  Adresa de email înregistrat? la inscriere poate fi folosit?, în mod ocazional, pentru a v? trimite oferte speciale din partea siteuri-lor partenere.

  Sunte?i de acord s? nu copia?i, degenera?i, modifica?i, distribui?i ori folosi?i pentru scopuri comerciale sau alte scopuri, con?inutul acestui site, în totalitate sau în parte.

  Accesul neautorizat la serverele pe care este g?zduit www.petejghea.ro, la baza de date ale acestui site sau încerc?rile de acces neuatorizat la acestea, vor fi raportatate autorit??ilor competente. Exte strict interzis? folosirea anumitor programe sau secven?e ale unor programe, precum ?i a altor dipozitive automate ori modalit??i manuale pentru a monitoriza sau copia paginile noastre web sau continutul lor, f?r? o confirmare expres? din partea administratorilor. Exte strict interzis? folosirea oric?rui dispozitiv, aplica?ie sau secven?? a unei aplica?ii care s? aduc? prejudicii bunei desf??ur?ri a activit??ilor acestui site, sau încercarea unor astfel de ac?iuni.

  Organizatorul acestei licita?ii pe Internet î?i rezerv? dreptul de a modifica oricând ?i în orice mod, oricare dintre prevederile din prezentul acord sau prezentul acord în întregime, f?r? nicio notificare prealabil?. În orice situa?ie în care ave?i unele obiec?ii sau rezerve fa?? de oricare dintre prevederile acestui acord, ave?i obliga?ia de a înceta de îndat? utilizarea serviciilor noastre.

  Serviciile noastre ?i site-ul www.petejghea.ro v? sunt oferite "a?a cum sunt", f?r? niciun fel de garan?ie. Nu garant?m accesul sigur, continuu ?i neîntrerupt la serviciile noastre. Activitatea în acest mediu virtual oferit de noi poate fi influen?at? ?i de c?tre numero?i factori externi, afla?i în afara controlului nostru. Astfel, nu oferim nicio garan?ie a drepturilor de proprietate asupra articolelor vândute sau cump?rate prin intermediul www.petejghea.ro, asupra calit??ii sau cantit??ii lor, asupra concordan?ei lor cu scopurile concrete pentru care au fost achizi?ionate sau asupra comiterii unor eventuale ilegalit??i în detrimentul unei ter?e p?r?i. Nu oferim nicio garan?ie referitoare la vreun utilizator al serviciilor noastre sau referitoare la ac?iunile acestuia.

  În eventualitatea în care nu accepta?i termenii prev?zu?i mai sus, ave?i dreptul de a refuza în mod unilateral participarea la activit??ile acestui site, caz în care pierde?i automat dreptul de a-i utiliza serviciile. În cazul în care nu sunte?i de acord cu aceste notific?ri, ave?i dreptul de a le refuza unilateral, fie prin necreerea unui cont de utilizator în acest domeniu, fie prin renun?area la contul dumneavoastr? deja creat.

  Acest acord de utilizare con?ine reguli obligatorii, aplicabile oric?rei persoane fizice sau juridice care utilizeaz? serviciile www.petejghea.ro ?i intr? în vigoare imediat dup? ce a?i confirmat acceptarea sa în momentul creerii unui cont nou pe site-ul nostru.

  Dac? nu exist? alte prevederi stipulate în prezentul acord, orice coresponden?? trebuie trimis? pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , iar administratorii site-ului v? vor transmite eventualele în?tiin??ri pe adresa de email cu care sunte?i înscris în acest cadru virtual.

  V? dorim o activitate pl?cut? în acest mediu virtual ?i v? ur?m vânzare bun? ?i cump?r?turi eficiente !

  Administratorii.